ข่าวสารและกิจกรรม
ของบริษัท

News & Activities

บริจาคทุนทรัพย์ให้แก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


บริจาคทุนทรัพย์ให้แก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อซื้อเครื่องมือการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่9 โดยการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้านทุนวิจัย สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือศึกษาวิจัยที่ทันสมัยรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีคุณภาพ

รับรางวัลจากทางโตโยต้า ประจำปี 2559

บริษัท เอส แอนด์ เอส ภัทรชาติ จำกัด ได้รับรางวัล Logistic and packing quality performance and cost improvement ประจำปี 2559

รับรางวัลจากทางโตโยต้า ประจำปี 2558

บริษัท เอส แอนด์ เอส ภัทรชาติ จำกัด ได้รับรางวัล Logistic and packing quality performance and cost improvement ประจำปี 2558

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

สร้างโรงอาหารให้แก่นักเรียน โรงเรียนคีรีวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนา และสร้างความสะดวกสบายให้แก่นักเรียน และบุคลากรของทางโรงเรียน


บริจาคที่ดินให้กับกระทรวงการศึกษา จังหวัดสงขลา เพื่อให้สร้างอาคารเรียนให้แก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ของโรงเรียน บ้านกรอบ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

อบรมบุคลากร

มีการฝึกอบรมบุคลากร (พนักงาน) ทุกระดับเพื่อเป็นการยกระดับมาตราฐาน การปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาทางด้านจิตใจและสังคมของพนักงาน


กิจกรรมการอบรมด้านความปลอดภัย การบริหารจัดการบุคลากร ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ ทุกคนต้องมีหน้าที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย ขั้นสูงสุด